Snaphane generalforsamling januar 2015

Valg af dirigent.

Valget faldt på Bjarne, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet. 

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 10. generalforsamling . Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.

Vi gennemførte 5 fællesture – en blev aflyst pga. karaffelgigt, 1 Fyns-tur og 1 Ø-tur.

Første fællestur stod Bernt og Birgit for og den gik til Egeskov, så havde vi en Påskefrokost og 10. maj en tur til Fårup Sommerland.
16.maj var vi til 2*60 års fødselsdagsfest for Birgit og Ole
29-31/maj var der en hyggelig tur til MC-camp Fyn og Langeland.
29.juni havde Frank fællesturen der gik nord på og var en ren Herretur”. De nåede både til Hamborg og Paris.
19.juli førte Futte an på en varm tur ud vest på.
16.august Stod Peder og ellen for turen til Fur med besøg på bryggeriet og efterfølgende surprise fødselsdagsparty for Ellen efter hjemkomsten.
19-21. september gik Ø-turen til Sønderborg på Als arrangeret af Sten og Jette. Bjarne lavede ged i ruten og kørte som blind førerhund, men vi kom dog frem. Senere havde vi to herlige lokalguider med rundt så vi kom steder vi ellers ikke ville være kommet.
25 oktober var der den årlige Høstfest.
15.november var vi til Birgers 60 års fødselsdag og den efterfølgende fællestur blev aflyst på forhånd da der var udbredt risiko for karaffelgigt blandt deltagerne.
5.december var der julehygge og banko  – god aften (synes Birger og Søren – de vandt)

Deltagerantallet til fællesturene er ok, men det er knap så imponerende til klubmøderne. Alle opfordres til at invitere potentielle nye medlemmer.

Regnskab fra kassereren

Birgit fremlagde regnskabet som blev godkendt

Overskud 2013:  3677,00 kr

Overskud 2014: 1696,50 kr  (en del gik til drikkevarer til maden på Ø-turen)

 Valg

Sekretær og kasserer var på valg.

Birgit modtog genvalg som kasserer og blev genvalgt for de næste 2 år

Mette stopper og modtog ikke genvalg.

Ellen blev valgt som sekretær for de næste 2 år

Festudvalget var på valg. Steiner, Jenny og Lange blev alle genvalgt

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes uændret på 250 kr. pr. medlem.

Indkomne forslag

  1. Forslag om åben hus for venner og familie i anledning af 10års jubilæet.. Det blev diskuteret livligt om måder og muligheder og der var enighed om at det skal markeres evt. med egenbetaling.

Futte, Lene og Lange kommer med et oplæg. Datoen for arrangementet bliver den 20. juni 2015.

  1. Griller vi for lidt? Forslaget gik på at vi kører tur + grill med medbragt mad. Det blev diskuteret om det skulle være hverdag eller week-end og endte med at det tages op på hvert klubmøde om hvornår der er stemning for det den kommende måned

Eventuelt

Flest km 2014 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalt for de interesserede)

Frank med 9142 km  – Sådan !

Futte med 7161 km (lånt lidt ud)

Birger med 6651 km  (nu har han jo også rundet de 60 !)

Så blev der udleveret Årets Priser:

Årets Initiativ gik til Sten og Jette for en velgennemført Ø-tur med lidt lokalkolorit.
Årets Blinker gik igen til Ole som nu beholder den til evigt eje (alle gode gange tre)

Der kom en opfordring til at hjemmesiden opdateres i indenfor den første uge af måneden. Anne Marie vil forsøge og opfordrede samtidig alle til at sende info der kan lægges på siden

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.